STANDARDY  TELEPORAD 

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne  „ OMEGA ” Sp. z o.o.  w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej kierujemy się najwyższym dobrem naszych Pacjentów wprowadzając „Standardy teleporad w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne  „ OMEGA ” Sp. z o.o.  w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ” opracowane na podstawie następujących dokumentów:     

1) „ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej”, 

2) „Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2”. 

Postanowienia ogólne

1. Teleporada w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo Pacjenta oraz Personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne  „ OMEGA ” Sp. z o.o. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. udzielane są  przy użyciu systemu łączności : rozmowa telefoniczna - opis działania : pacjent zgłasza w rejestracji POZ potrzebę uzyskania porady medycznej.

3. Termin (data i godzina) teleporady jest ustalany wyłącznie podczas rejestracji telefonicznej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00, analogicznie jak zapisy na wizyty stacjonarne. 

Numery kontaktowe do rejestracji : 

Poradnia dla dorosłych : 024 262 89 55 

Poradnia dla dzieci : 024 262 87 59 

oraz 

+48 501054790 dostępny w godzinach 7.00-18.00

+ 48 505038423 dostępny w godzinach 7.00-11.00 oraz od 14.30 -18.00.

 

Zapisy na wizyty ( teleporady i stacjonarne) na bieżący dzień prowadzimy do zapełnienia ostatniego wolnego miejsca w grafikach lekarskich w danym dniu.

4. Teleporady w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne  „ OMEGA ” Sp. z o.o. obejmują porady lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarzy rodzinnych), pielęgniarek, położnej w czasie pracy Przychodni POZ w ramach kontraktu z NFZ – nieodpłatnie dla Pacjentów zapisanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. oraz w ramach usług świadczonych dla innych firm ubezpieczeniowych – na podstawie odrębnych umów.

5. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności:

• przeprowadzenie badania podmiotowego

• omówienie wyników badań diagnostycznych

• przepisanie i przedłużenie leków

• udzielenie informacji co do przyjmowanych leków

• wystawienie i wydłużenie zwolnienia lekarskiego (eZLA)

• kierowanie do diagnostyki laboratoryjnej lub obrazowej

• wystawianie zleceń na wyroby medyczne (e-zlecenie)

6. Warunkiem skorzystania z teleporady jest:

• rejestracja Pacjenta

• akceptacja postanowień regulaminu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. 

• akceptacja „Standardów teleporad w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. 

7. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszych standardach wykonuje opiekun prawny Pacjenta. 

8. Dzieci do 2 roku życia są przyjmowane przez lekarza wyłącznie osobiście. Teleporada jest dopuszczalna na wyraźną prośbę opiekuna prawnego dziecka, a fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta.

9. Harmonogram pracy w Przychodni POZ uwzględnia czas poświęcony na teleporady, wizyty osobiste Pacjentów, bilanse, szczepienia, badania laboratoryjne, badania USG i jest ułożony w sposób, który minimalizuje liczbę Pacjentów przebywających jednoczasowo na terenie Przychodni dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w Placówce.

 

II

Szczegóły wykonywania teleporad

1. Pacjent umawia się na teleporadę według harmonogramu pracy Przychodni telefonicznie :

Poradnia dla dorosłych : 024 262 89 55 

Poradnia dla dzieci : 024 262 87 59 

oraz 

+48 501054790 dostępny w godzinach 7.00-18.00

+ 48 505038423 dostępny w godzinach 7.00-11.00 oraz od 14.30 -18.00.

lub osobiście w Placówce;.

2. W trakcie procesu rejestracji Pacjent jest zobowiązany podać swoje dane osobowe:

• imię i nazwisko

• numer PESEL

• adres zamieszkania

• numer telefonu

• w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego

3. W trakcie rejestracji telefonicznej Pacjent ustala z pracownikiem Przychodni POZ datę i godzinę teleporady. Przy zapisie Pacjenta na określoną godzinę teleporady (porada telefoniczna) przyjmujemy, że lekarz kontaktuje się z Pacjentem w przedziale czasu obejmującym od 60 minut wcześniej do 60 minut później od czasu wskazanego przez Pacjenta w grafiku – konieczność wyznaczenia 120-minutowego przedziału czasowego na realizację teleporady jest związana z dużą liczbą Pacjentów chętnych do skorzystania z tej formy kontaktu z naszymi lekarzami oraz ze zróżnicowanymi potrzebami Pacjentów – często trudno przewidzieć czas potrzebny na realizację teleporady.

4. W razie konieczności wysłania do Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „OMEGA” Sp. z o.o. dokumentacji medycznej prosimy o wysłanie jej skanu lub wyraźnego zdjęcia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub w wiadomości typu MMS na wskazany przez lekarza w trakcie teleporady nr telefonu. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

5. Pacjent ma prawo do rezygnacji z teleporady najpóźniej do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia Rejestrację Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. telefonicznie (tel. 024 262 89 55, 024 262 87 59, +48 501054790 ). W przypadku, gdy udzielenie teleporady w pierwotnym terminie jest niemożliwe Rejestracja Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi.

6. W sytuacji braku możliwości kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady (Pacjent ma wyłączony telefon, nie odbiera telefonu, prowadzi inną rozmowę) lekarz podejmuje co najmniej 2 kolejne próby kontaktu z Pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W przypadku podjęcia co najmniej trzech nieskutecznych prób kontaktu z Pacjentem, lekarz nie podejmuje kolejnych prób, co skutkuje anulowaniem teleporady. Lekarz powiadamia o tym fakcie Pacjenta w stosownej wiadomości tekstowej (SMS) wysłanej na nr telefonu podany przez Pacjenta – nie dotyczy telefonów stacjonarnych.

7. Przed udzieleniem teleporady Personel Przychodni NZOZ Centrum Medyczne  „ OMEGA ” Sp. z o.o. potwierdza tożsamość Pacjenta.

8. Osoba udzielającą teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

9. Teleporada przeprowadzana jest w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.

10. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia Pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, Przychodnia NZOZ Centrum Medyczne „OMEGA” Sp. z o.o. stosuje rozwiązania techniczno-organizacyjne służące zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

11. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu Pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

12. Wizyty osobiste u lekarzy POZ umawiane są po kontakcie (telefonicznym, osobistym) z Rejestracją lub z lekarzem w czasie teleporady, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa Pacjentów i Personelu Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. w trakcie trwania pandemii Covid-19. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że każdy kto będzie potrzebował porady osobistej lekarza – otrzyma ją.

13. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym Personelem medycznym.

 

 

III

Usługa „Recepty online”

1. Umożliwia Pacjentom Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. zamówienie recepty na leki przyjmowane przewlekle bez konieczności osobistej wizyty u lekarza.

2. Z usługi może skorzystać Pacjent, który w dniu złożenia zamówienia posiada podpisaną deklarację w Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowanej w Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o., tzn. jest „Pacjentem zapisanym do Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o.,  oraz w dniu złożenia zamówienia Pacjent jest rozpoznawany przez system eWUŚ jako ubezpieczony, tzn. „świeci się na zielono”

3. Zamawiane leki były już wcześniej przepisywane przez lekarzy rodzinnych (lekarzy POZ) w Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. i figurują w historii choroby danego Pacjenta w okresie ostatniego roku jako leki zalecone do przewlekłego stosowania; lub

4. Zamawiane leki były w ciągu ostatniego roku zaordynowane przez lekarzy w poradniach specjalistycznych lub lekarzy szpitalnych przy wypisie ze szpitala i Pacjent dostarczył do Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy

5. Z zamówień leków wyłączone są leki, które z założenia nie są przyjmowane przewlekle, a jedynie przez określony przez lekarza przedział czasu, np. antybiotyki, leki nasenne, leki uspokajające, leki psychotropowe

6. Zamówienie na leki w ramach usługi „Recepty online” można zgłosić drogą internetową na formularzu w zakładce „recepty online” na stronie internetowej Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o.  postępując kolejno według wskazanych kroków

7. Po przyjęciu zamówienia i realizacji zamówienia na recepty Pacjent otrzymuje sms zwrotny zawierający kod do realizacji e-recepty w aptece, może otrzymać kod recepty po telefonicznym kontakcie lub odebrać formę papierową recepty.

8. Realizacja zamówienia jest wykonana najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia jego złożenia, najczęściej jednak staramy się je realizować na następny dzień roboczy, mając na uwadze potrzeby pacjenta

9. Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, Pacjent będzie o tym fakcie poinformowany wiadomością na adres internetowy podany w zamówieniu; w takim wypadku konieczne będzie umówienie się na teleporadę celem uzyskania recepty

IV

Instrukcje

1. Internetowe Konto Pacjenta

Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta na stronie internetowej: https://pacjent.gov.pl/

W załączeniu : INSTRUKCJA zakładania Internetowego Konta Pacjenta ( IKP ).

2. E-recepta

W czasie teleporady lekarz informuje każdego pacjenta o możliwościach dostępu do e-recepty.

W załączeniu : INSTRUKCJA o sposobie realizacji e-recepty.

3. E-skierowanie

Jeżeli lekarz wystawia skierowanie w postaci elektronicznej, informuje pacjenta o możliwości dostępu pacjenta do e-skierowania:

• Pacjent może uzyskać dostęp do e-skierowania za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

• Jeżeli Pacjent w posiadanym IKP zaznaczył, że wyraża chęć otrzymywania dodatkowych powiadomień, będzie mógł on uzyskać powiadomienie mailowe bądź wiadomość SMS informujące o wystawieniu skierowania. Powiadomienie zawiera kod dostępu, na podstawie którego pacjent może zarejestrować się w wybranej placówce medycznej.

• W przypadku, gdy Pacjent nie wyraził chęci otrzymywania dodatkowych powiadomień w postaci elektronicznej, lekarz przekazuje pacjentowi wydruk informacyjny, na podstawie którego świadczeniobiorca może uzyskać określone świadczenia. Wydruk ten przekazywany jest również w sytuacji, gdy pacjent nie posiada IKP.

• Lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości odbioru wydruku informacyjnego w siedzibie NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o..

• W okresie epidemii świadczeniobiorcy zostali do odwołania zwolnieni z obowiązku dostarczania oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących. Świadczeniobiorca zobowiązany jest jednak do dostarczenia skierowania w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania. W przypadku świadczeń telemedycznych, przy braku możliwości dostarczenia oryginału skierowania, Pacjent może przekazać jego skan, zdjęcie bądź przekazać dane uwidocznione na tym skierowaniu.

W załączeniu : INSTRUKCJA o sposobie realizacji e- skierowania.

4. E-zlecenie na wyroby medyczne

• Lekarz powinien wskazać na konieczność odbioru dokumentu zlecenia przez świadczeniobiorcę: Z uwagi na konieczność przedstawienia papierowego dokumentu, lekarz powinien poinformować Pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia z placówki świadczeniodawcy.

• Na czas epidemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwił realizację zlecenia na wyroby medyczne na podstawie samego kodu zlecenia. Oznacza to, że lekarz może przekazać Pacjentowi sam kod, na podstawie którego świadczeniobiorca może zrealizować zlecenie.

W załączeniu : Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia  na wyroby medyczne.

5. E-ZLA

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) przesyłane jest automatycznie do systemu ZUS oraz na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek. Lekarz zobowiązany jest do przekazania wydruku e-ZLA:

• W przypadku, w którym pracodawca nie posiada profilu na PUE. Jednocześnie zasadnym jest poinformowanie Pacjenta o konieczności dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy w ciągu 7 dni.

• W przypadku, gdy Pacjent żąda przekazania wydruku wystawionego e-ZLA. Lekarz powinien poinformować Pacjenta o możliwości odbioru

6. Realizacja badań dodatkowych: laboratoryjnych, obrazowych, rtg.

Lekarz powinien poinformować Pacjenta o sposobie realizacji badań laboratoryjnych i obrazowych w Przychodni NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o.. :

a. na badania laboratoryjne wykonywane w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej  w siedzibie NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o., Pacjent może zapisać się osobiście lub telefonicznie : +48 505038423 w godz. 11.00-14.30 od poniedziałku do piątku, skierowania na badania zlecone przez lekarzy NZOZ Centrum Medyczne „ OMEGA ” Sp. z o.o. automatycznie po zleceniu przekazywane są do naszego Laboratorium o czym informowany jest każdy pacjent,

b. na badania USG Pacjent może zapisać się osobiście „ DIAMED ” S.C. , 09-402 PŁOCK, ul. Królewiecka 24 A  lub telefonicznie : 024 367 63 41 lub 024 367 63 42 

c. na badania RTG   : Pacjent może zapisać się osobiście : Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej w Płocku, ul. Kościuszki 28 oraz Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia ul. Miodowa 2 lub telefonicznie : 024 364 53 05.

 

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA

INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA

(IKP)

 

 

 

 INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-SKIEROWANIA

 

 

 

 

logo dol

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Centrum Medyczne Omega.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej.

pliki cookies z tej strony.